Algemene Voorwaarden Relax Kids lessen

Algemene voorwaarden

Deelname aan de Relax Kids lessen betekent akkoord gaan met deze algemene voorwaarden. Met de term docent hieronder wordt de Relax Kids docent bedoeld.

Deelname
Bij opgave van bepaalde medische redenen kan de docent overwegen het kind te weigeren voor deelname aan de lessen. De weigering kan o.a. gebaseerd zijn op invloed op de veiligheid of verstoring van de groep of het ontbreken van voldoende kennis over de aandoening van het kind bij de docente. Dit gebeurt in goed overleg met de ouders/verzorgers. Het achterhouden van medisch noodzakelijke informatie kan tot gevolg hebben dat de docent deelname aan de lessen ontzegt.

SanZoe kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of opgelopen letsel van de cursist(e). De ouder/verzorger is verplicht lichamelijke en/of psychische klachten onmiddellijk te melden aan de docent, voor aanvang van de les. Een reguliere Relax Kids les is geen therapie of geneeswijze en vervangt niet de reguliere geneeswijze.

Cursusgeld
De lessen zijn gepland buiten de reguliere schoolvakanties en officiële feestdagen en lesgeld wordt ook als zodanig gefactureerd. Wanneer een ouder/verzorger zijn/haar betalingsverplichtingen niet tijdig nakomt, behoudt de docent zich het recht voor de cursist toegang tot de lessen te weigeren tot aan de betalingsverplichting is voldaan.

Restitutie voor gemiste lessen is niet mogelijk. Als de cursist besluit reeds betaalde lessen niet meer te willen volgen is restitutie niet mogelijk.

Het cursusgeld kan tussentijds worden verhoogd, cursisten worden hiervan tijdig op de hoogte gesteld. Indien een cursist het met deze verhoging niet eens is dan bestaat de mogelijkheid voor de cursus per direct te stoppen. De cursist dient wel aan de alle voorafgaande betalingsverplichtingen te hebben voldaan.

Afmelding / opzegging
Afmeldingen dienen gedaan te worden bij de docent, zo vroeg mogelijk nadat bekend is dat deelname niet lukt en uiterlijk voor aanvang van de les.

Overig
Tijdens de les kan het voorkomen dat er foto’s genomen worden die ook op de website of voor andere promotionele doeleinden gebruikt worden. Dit is altijd vooraf afgestemd met de cursist. Als je hier als ouder/verzorger bezwaar tegen hebt dien je dit schriftelijk te melden aan SanZoe.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.